Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van de rijopleiding categorie B en de daarbij behorende CBR/ BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op rijinstructeurs en franciseondernemers, die bij autorijschool Bert&Coby de rijopleiding verzorgen.

Artikel 2. Verplichtingen van de autorijschool.

 1. Rijinstructie wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de voorschriften van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. De cursist krijgt zoveel mogelijk les van dezelfde instructeur.
 3. De tijdsduur van de te geven rijles, zoals aangegeven in de lesovereenkomst, wordt volledig benut voor het geven van rijinstructie.
 4. De cursist die via de rijschool het examen heeft aangevraagd, heeft beschikking over hetzelfde les(motor)rijtuig als waarin hij/ zij de rijinstructie heeft gekregen. Bij noodzaak wordt er een vervangend lesvoertuig geregeld.
 5. De cursist heeft de mogelijkheid een proefles af te leggen.
 6. De genoemde proefles is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket.
 7. Indien de cursist kiest voor losse lessen dan zal de proefles in rekening worden gebracht.
 8. De rijschool heeft een rijschoolpolis afgesloten.

Artikel 3. Verplichtingen van de cursist.

 1. De cursist dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles.
 2. Door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen.
 3. Bij niet nakomen van afgesproken rijles zonder tijdige afzegging, wordt de volledige lesprijs in rekening gebracht.
 4. Bij verhindering van de afgesproken rijles dient dit minimaal 48 uur van tevoren aan de rijschool te worden gemeld. (zondagen, alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
 5. De cursist dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 6. Ook dient het lesschema (in overleg met rijinstructeur) over het aantal te volgen rijlessen per week tot de datum van het rijexamen te worden nageleefd.
 7. De cursist dient tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben

Artikel 4. Betalingsregeling.

 1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding voor de afgesproken datum te voldoen.
 2. De betaling gaat per overmaking van bank of giro aan de rijschool of contant.
 3. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
 4. Bij niet tijdige betaling is de rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.
 5. De rijopleiding kan door de cursist schriftelijk worden beëindigd. Betaalde bedragen worden nimmer gerestitueerd. In geval van medische oorzaken van de cursist kan de rijopleiding onder overlegging van een doktersverklaring voor de duur van maximaal 6 maanden worden opgeschort.

Artikel 5. Rijopleiding.

 1. De rijopleiding omvat rijlessen: Gegeven door bevoegde rijinstructeurs, met een tijdsduur van minimaal 50 minuten, die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie, voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden, voor cursisten van 16 ½ jaar in het kader van “2todrive” en 18 jaar en ouder.

Artikel 6. Praktijkexamen.

 1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt de rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
 2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/ zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat :
  a. de cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/ zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan de rijschool kan aantonen. Wel moet dan €16,50 annuleringskosten aan het CBR worden betaald.
  b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven.
  c. het lesvoertuig of een ander lesvoertuig op het praktijkexamen niet ter beschikking is.
  d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. De rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
 3. Voor een spoed praktijkexamen voor studie, werk of vertrek naar het buitenland brengt de rijschool €25,- administratiekosten in rekening.
 4. Indien de rijschool voor de cursist het praktijkexamen heeft gereserveerd dient hij/ zij zelf voor de benodigde documenten zorg te dragen.

Artikel 7. Examengeld.

 1. Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van de rijschool of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Examengarantie.

 1. Indien de cursist examengarantie heeft gekocht, is hij/ zij verplicht om tussen de examens door minimaal 8 lessen van 50 minuten te volgen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

 1. De cursist is niet aansprakelijk voor schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of over rijding tijdens de proefles, rijles, TTT en het praktijkexamen.
 2. De rijschool is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn opzet en/ of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 3. De rijschool is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties indien de cursist, ondanks zijn/ haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

Artikel 10. Beëindiging rijopleiding.

 1. Indien de rijschool haar verplichtingen ( zie art.2 ) niet nakomt kan de cursist stoppen met de rijopleiding.
 2. De rijschool zal in dit geval het tegoed minus betaalde examengelden en admininstratiekosten binnen 14 dagen aan de cursist betalen.

Artikel 11. Lespakketten.

 1. Indien de cursist een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de cursist nog geen gebruik maken van het examen. De cursist dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief.
 2. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

Artikel 12. Klachtenregeling.

 1. De cursist kan indien er geschillen ontstaan tussen hem/ haar en de rijinstructeur een beroep doen op de bemiddeling door de Rijschool.
 2. Het beroep op bemiddeling kan direct telefonisch aan de Rijschool worden gemeld of schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
 3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt, wordt het geschil aan de rechter voor gelegd.
 4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.